Home > Dermatopathology > Kaposi sarcoma

Kaposi sarcoma

Saturday 7 May 2011, by Descartes University

Slides

- NCK1-66 : Kaposi sarcoma
- NCK1-67 : Kaposi sarcoma (CD31 immunostaining)
- NCK1-68 : Kaposi sarcoma (D2-40 immunostaining)
- NCK1-69 : Kaposi sarcoma (HHV8 immunostaining)