Home > Digestive pathology > Hirschsprung disease

Hirschsprung disease

Thursday 2 June 2011, by Admin

Frozen sections - HE

- NCK6-100 : Hirschsprung disease
- NCK6-102 : Hirschsprung disease

ACE - Acetycholinesterase

- NCK6-101 : Hirschsprung disease (Acetycholinesterase - ACE)
- NCK6-103 : Hirschsprung disease (ACE - Acetylcholinesterase)