Home > Digestive pathology > Hirschsprung disease

Hirschsprung disease

Thursday 12 May 2011, by Admin

Digital slides - HE

- NCK4-70 | Hirschsprung disease
- NCK4-73 | Hirschsprung disease
- NCK4-76 | Hirschsprung disease
- NCK4-77 | Hirschsprung disease
- NCK4-78 | Hirschsprung disease

Digital slides - Immunostaining

- NCK4-71 | Hirschsprung disease (Synaptophysin)
- NCK4-69 | Hirschsprung disease (BCL2 immunostaining)
- NCK4-72 | Hirschsprung disease (BCL2)
- NCK4-74 | Hirschsprung disease (Synaptophysin)
- NCK4-75 | Hirschsprung disease (BCL2)